• sarahrobbie@phaedracolt.com

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek


Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Az alább megjelölt weboldal/honlap működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan nyújt tájékoztatást. Felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapjára (www.phaedracolt.com (a “weboldal”)  terjed ki.

1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Köteles Petra ev
A szolgáltató székhelye: 3519 Miskolc, Timár u 23.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: sarahrobbie@phaedracolt.com
Adószáma: 56812392-1-25
Telefonszáma: 06703213196
A szerződés nyelve: magyar
Tárhely szolgáltató: Websupport Magyarország Kft.,1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

1.2. Ekönyvek vásárlása kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.phaedracolt.com webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos visszaigazoló e-mailt és PDF számlát a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a már megadott adatok módosítására.

1.3. A Szolgáltató rögzíti, hogy a szolgáltatását akként nyújtja, hogy az ekönyveket meg lehet vásárolni egyenként.

1.4. A Megrendelő az ekönyvekért a Weboldalon belül meghatározott díjat köteles megfizetni. A megrendelés úgy történik, hogy a Megrendelő az Weboldalban kért adatai megadását követően bankkártyás fizetéssel tudja a díjat kiegyenlíteni, amelynek megtörténtét követően válik jogosulttá a megvásárolt ekönyvhöz.

1.5. Egy, illetve több könyv megvásárlása esetén a Megrendelő a díjat a vásárláskor, egyszeri alkalommal köteles megfizetni a Szolgáltató részére az 1.4. pontban foglaltak szerint.

1.6. Kézhezvételi időpont az elektronikus fájl letöltésének ideje ekönyvek esetében.

1.7. Felhasználó nem gyakorolhatja az elállási jogot, amennyiben az elektronikus könyv fájl letöltése megtörtént.

1.8. Ha a megrendelt és letöltött ekönyv hibás, azt a Szolgáltató díjmentesen kicseréli.

1.9. A letöltött ekönyvek tartalmáért a mindenkori Kiadó felel.

1.10. A phaedracolt.com oldalon megvásárolható termékekért csak bankkártyával lehetséges a fizetés. A bankkártyás fizetést a Paypal és a Stripe rendszere biztosítja.

2. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1.1. Szolgáltató kötelezettsége, hogy biztosítsa a hozzáférést a megvásárolt ekönyv állományokhoz.

2.2.1. A szolgáltatás megrendelése a Weboldal használatával, illetve azon belül az adatkezeléshez történő hozzájárulás engedélyezésével és az ÁSZF elfogadásával jön létre.
A szolgáltató által engedélyezett Weboldal használatával a felek között szerződés jön létre, melyet a Szolgáltató nyilvántart.

2.2.2. A Szolgáltató az olvasói jogviszonyt a jogosultság beazonosítását követően azonnal köteles biztosítani.

2.3. Szolgáltató a megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, előírásoknak megfelelően kezelheti az Weboldalban elérhető Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.

2.4. Szolgáltató köteles a meglévő és kiépített szerver hálózatát folyamatosan karbantartani, hogy a megrendelőnek a lehető leghatékonyabb rendelkezésre állást tudja biztosítani.

2.5. Amennyiben a Megrendelő tevékenysége a Szolgáltató többi ügyfelének rendeltetésszerű tevékenységét akadályozza, vagy veszélyezteti, a Szolgáltató – egyéb szerződésből fakadó joga fenntartása mellett – jogosult a Megrendelő felé nyújtott szolgáltatás külön felhívás nélküli korlátozására. A korlátozás tényéről azzal egyidejűleg a Megrendelőt e-mailben vagy telefonon értesíteni köteles.

2.6. Amennyiben a Megrendelő a phaedracolt.com oldalon vásárolt ekönyvet bármilyen, nyilvános internetes felületre feltölti, az az 1999. évi LXXVI. törvénybe ütköző engedély nélküli többszörözésnek minősül, amiért a Megrendelő a felelős.

2.7. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a Szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, Megrendelőre vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.

2.8. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

2.9. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen feliratkozik a hírlevélre. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

2.10. A felhasználó a 2.9 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

2.11. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, a Szolgáltató email címén.

2.12. Amennyiben a szolgáltatás egésze, vagy annak bármely eleme elérhetetlenné vagy működésképtelenné válik – kivéve a szolgáltató vagy a szolgáltatás megszűnésének esetét – köteles megtenni mindent a hiba azonnali elhárítása érdekében.

3. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. Megrendelő jogosult a szolgáltatást rendeltetésének megfelelően használni, az ahhoz szükséges technikai segítséget igénybe venni. Megrendelő jogosult továbbá adatainak felhasználásáról, kezeléséről, adattovábbításról az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint felvilágosítást kérni, illetve az adatai kezelésére vonatkozóan utasítást adni (adatai módosítását, javítását kérni, az adatkezelést, illetve adattovábbítást általánosságban, vagy egyes kezelési módok tekintetében megtiltani, stb.).

3.2. Megrendelő köteles a Szolgáltató Weboldalának szolgáltatásainak megrendelésekor saját valós adatait helyesen megadni. A megrendelő adatainak valóságát a Szolgáltató nem vizsgálja, viszont amennyiben tudomást szerez arról, hogy e körben a Megrendelő megtévesztette, úgy jogosult a megrendelő részére nyújtandó szolgáltatását felfüggeszteni mindaddig, amíg az nem igazolja a megadott adatok valódiságát.

3.3. Megrendelő a szolgáltatás rendeltetésszerű használatáért fokozott felelőséggel tartozik. A használati jog harmadik személy részére való átengedése tilos.

3.4. Megrendelő kijelenti, hogy tudomásul vette, hogy a Szolgáltató szolgáltatásait csak a megfelelő technikai feltételek mellett (stabil internet kapcsolat, megfelelő internet-böngészőprogram és ennek futtatására képes okostelefon) tudja igénybe venni. Ezekről a Megrendelőnek kell előzetesen tájékozódnia és gondoskodnia, ellenkező esetben a Szolgáltató szolgáltatását nem tudja igénybe venni.

4. A WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS SZELLEMI TULAJDONJOG

A phaedracolt.com weboldal teljes tartalma, azon lévő valamennyi szöveges és egyéb tartalom szerzői- és egyéb szellemi tulajdonjogi védelem alatt áll.

A Megrendelő nem jogosult annak tartalmát sem egészben, sem részleteiben sokszorosítani, terjeszteni, módosítani, publikálni, átdolgozni, azokból származékos művet alkotni, azokat más műbe, honlapba, stb. beépíteni, továbbá nem jogosult létrehozni az Weboldallal, illetve azon keresztül nyújtott szolgáltatással azonos szolgáltatást, vagy terméket. Úgyszintén tilos az Weboldal tartalmából eredő, vagy azon alapuló bármilyen anyag, vagy mű készítése, létrehozása. Az Weboldal bármely tartalmának a jelen Feltételekbe ütköző felhasználása szigorúan tilos, jogi eljárást is vonhat maga után.

5. FELELŐSSÉG

A Weboldalra történő belépéssel, annak használatával illetve a regisztrációval minden Megrendelő elfogadja az Weboldal használatának jelen feltételeit, és elismeri, hogy a Weboldalt a saját felelősségére használja.

A Szolgáltató megtesz minden ésszerű intézkedést az Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle felelősséget nem vállal azokért a károkért, amelyek a Weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére, vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a Weboldalban elérhető tartalmak törléséből eredőben, további vonal-, vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusokból, valamint kém- és más kártékony programokból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

A Megrendelőt terheli minden felelősség a Weboldal használatából eredő, a szolgáltatást igénybe vevő készüléken bekövetkező károsodásért, meghibásodásért és/vagy adatvesztésért, ide értve a számítógépes vírusokból eredő meghibásodást is. A Szolgáltató a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Megrendelők tegyenek meg minden szükséges óvintézkedést, használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalba történő regisztráció feltételezi a Megrendelő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Megrendelőt terheli a számítógépe, elektronikus eszköze, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
A Megrendelő köteles tartózkodni attól, hogy megkíséreljen jogosulatlanul behatolni a honlap/Weboldal felületére, annak szervereire és hálózataiba, vagy más egyéb számítógépes rendszerbe vagy hálózatba, amely a honlaphoz kapcsolódik.

Amennyiben a Szolgáltató nem érvényesíti a jelen Feltételekben írt bármely rendelkezést, úgy az nem jelent lemondást a rendelkezés, illetve a benne foglalt jog jövőbeni érvényesítéséről.

6. FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a Megrendelők megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá az Weboldal tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje.

Amennyiben a Szolgáltató módosítja a jelen Feltételeket, minden esetben a Feltételek módosított változata kerül az Weboldalban megjelenítésre, és a módosulás tényéről a Szolgáltató az Weboldalon keresztül értesíti a Megrendelőket. Az esetleges módosítás az Weboldalban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A Megrendelő kötelezettsége, hogy időről időre áttekintse a Feltételek esetleges módosításait. Abban az esetben, ha a Megrendelő a módosítások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a honlap szoláltatásait, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat, egyetért azokkal.

7. AZ ÁSZF HATÁLYA

7.1. Jelen ÁSZF a kihirdetésével (az Weboldalban való megjelenésétől) lép hatályba.
A szerződő felek a szerződést határozatlan időre kötik.

7.2. A szolgáltatási szerződés a phaedracolt.com weboldal használatának Szolgáltató általi engedélyezésével lép hatályba.

7.3. Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben Megrendelő őt a szolgáltatásnyújtásában, vagy harmadik személyt törvényi jogainak gyakorlásában olyan tényező akadályozza, amely a megrendelőnek felróható, illetve amelyről a szolgáltatás megrendelésekor Megrendelőnek tudomása volt.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató és a Megrendelő kapcsolatára – a hatályos jogszabályi rendelkezéseken kívül – kizárólag a jelen „ÁSZF”, „Adatkezelési tájékoztató” rendelkezései vonatkoznak.
Abban az esetben, ha bármi, amit az Weboldal tartalmaz, ellentétes, vagy össze nem férő a jelen Feltételekkel, ez utóbbi élvez elsőbbséget, kivéve, ha jogszabály ezt nem teszi lehetővé.

8. 1. Jelen Feltételeket a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni, arra a magyar jog az irányadó. A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek a jelen Feltételekből fakadnak. A Feltételek érvénytelen, hatálytalan, semmis, vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

8.2. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók, különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak (törvényi hivatkozások):

2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés körében a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
Jótállás körében a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
Szerzői jogok körében a 1999. évi LXXVI. törvény
A Szerződésre továbbá különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról;
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól;

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről

8.3. Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján őt megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egyes esetekben az ÁSZF-ben foglaltakhoz képest engedményt tesz, nem értelmezhető úgy, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Hatályba lépés időpontja: Budapest, 2022. november 11.

X